Elia Suleiman: The Time That Remains

Elia Suleiman at Estoril Film Festival, on November 8, 2010.

Photobucket

Photobucket

Photobucket